Biểu diễn định kỳ

Seedlink tổ chức định kỳ biểu diễn Báo cáo chất lượng 2 lần mỗi năm tại Phòng Hòa nhạc Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam. Sân khấu lớn, âm thanh, ánh sáng, trang phục biểu diễn, giúp các con tự lập và tự tin hơn.

Seedlink hy vọng sẽ mang đến cho các con một môi trường sinh hoạt nghệ thuật năng  động  và phát  triển toàn diện