Cơ sở vật chất

  • Cơ sở vật chất

  • Đội ngũ giảng viên

    Đội ngũ giảng viên của Seedlink là những giảng viên đã thành danh trong các học viện và các trường đại học, các viện nghiên cứu có tiếng

  • Thư Viện Điện Tử

    Seedlink có một thư viện nhỏ dành cho các em học sinh và các vị phụ huynh nhắm giúp cho các em có một số tài liệu tham khảo để hỗ trợ cho việc dạy dỗ con em mình ở gia đình, nhà trường, xã hội.